Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

PROSODOL

Στρατηγικές για την Βελτίωση και Προστασία της Ποιότητας του Εδάφους από Απόβλητα Επεξεργασία Ελαιόλαδου στην Περιοχή της Μεσογείου

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας (Εδαφολογικό Ινστιτούτο Αθηνών / SSIA-NAGREF, του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών / IMS-FORTH και του Πολυτεχνείου Κρήτης / TUC), Ισπανίας (Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, Consejo Superior de Investigaciones Científicas / CEBAS-CSIC) και Ιταλίας (Regional Centre for Agricultural Experimentation and Assistance / CERSAA) και στοχεύει στην ανάπτυξη και διάδοση καινοτόμων, περιβαλλοντικά φιλικών και χαμηλού κόστους τεχνολογιών για την προστασία του εδάφους και των υδατικών πόρων από μόλυνση που προέρχεται από απόβλητα επεξεργασίας ελαιόλαδου, την δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος και βάσης δεδομένων με στόχο την πληροφόρηση για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μόλυνσης της επεξεργασίας ελαιόλαδου στην Μεσόγειο, την διευκόλυνση μιας εφαρμογής εδαφολογικής θεματικής στρατηγικής στις περιοχές που βρίσκονται πλησίον εγκαταστάσεων επεξεργασίας ελαιόλαδου, τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την υποστήριξη ενός συστήματος ελέγχου των εδαφών και της ποιότητας νερού που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από την δραστηριότητα εγκαταστάσεων επεξεργασίας ελαιόλαδου καθώς και τον προσδιορισμό των πιθανών ασφαλέστερων χρήσεων στο γεωργικό τομέα των αποβλήτων της επεξεργασίας ελαιόλαδου.

Στρατηγικές για την Βελτίωση και Προστασία της Ποιότητας του Εδάφους από Απόβλητα Επεξεργασία Ελαιόλαδου στην Περιοχή της Μεσογείου - PROSODOL (LIFE07 ENV/GR/000280). www.prosodol.gr

LIFE + Environment Policy Governance

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας (Εδαφολογικό Ινστιτούτο Αθηνών / SSIA-NAGREF (coordinator), του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών / IMS-FORTH και του Πολυτεχνείου Κρήτης / TUC), Ισπανίας (Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, Consejo Superior de Investigaciones Científicas / CEBAS-CSIC) και Ιταλίας (Regional Centre for Agricultural Experimentation and Assistance / CERSAA) και στοχεύει στα ακόλουθα:

  1. Την ανάπτυξη και διάδοση καινοτόμων, περιβαλλοντικά φιλικών και χαμηλού κόστους τεχνολογιών για την προστασία του εδάφους και των υδατικών πόρων από μόλυνση που προέρχεται από απόβλητα επεξεργασίας ελαιόλαδου.
  2. Την δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος και βάσης δεδομένων με στόχο την πληροφόρηση για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μόλυνσης της επεξεργασίας ελαιόλαδου στην Μεσόγειο.
  3. Tη διευκόλυνση μιας εφαρμογής εδαφολογικής θεματικής στρατηγικής στις περιοχές που βρίσκονται πλησίον εγκαταστάσεων επεξεργασίας ελαιόλαδου.
  4. Tον σχεδιασμό, εφαρμογή και υποστήριξη ενός συστήματος ελέγχου των εδαφών και της ποιότητας νερού που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από την δραστηριότητα εγκαταστάσεων επεξεργασίας ελαιόλαδου.
  5. Τον προσδιορισμό των πιθανών ασφαλέστερων χρήσεων στο γεωργικό τομέα των αποβλήτων της επεξεργασίας ελαιόλαδου.

Το Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης του ΙΜΣ-ΙΤΕ ανέλαβε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της επίσημης ιστοσελίδας του προγράμματος σε 4 γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά και Ισπανικά) και την ανάπτυξη εφαρμογών WEB_GIS σχετικά με τις πιλοτικές περιοχές του προγράμματος.  Η ιστοσελίδα αποτελεί τον κοινό κόμβο μεταξύ των διαφορετικών εταίρων ενώ ταυτόχρονα δίνει on-line πληροφορίες (μέσω διαγραμμάτων) σχετικά με τα περιοδικά αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων.  Το υλικό της ιστοσελίδας εισάγεται από μία ειδικά διαμορφωμένη εφαρμογή.

Ένας αριθμός χαρτογραφικού υλικού από τις πιλοτικές περιοχές του προγράμματος (Δήμος Νικηφόρου Φωκά, Κρήτη και Loano and Albenga Region, Liguria, Ιταλία) συλλέχθηκε και ψηφιοποιήθηκε ανάλογα με το περιεχόμενό τους. Τα χαρτογραφικά δεδομένα συμπεριέλαβαν τοπογραφικά και γεωλογικά δεδομένα, υδρολιθολογικούς χάρτες και χάρτες χρήσης γης.  Τα αποτελέσματα της ψηφιοποίησης εισήχθησαν στην πλατφόρμα του ArcGIS 9.3.1. αφού προηγουμένως έγινε η ορθοαναγωγή τους στο κατάλληλο προβολικό σύστημα (Roma 40 και ΕΓΣΑ 87 σε WGS 84) χρησιμοποιώντας το API του Google Earth.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο του προγράμματος: www.prosodol.gr

LIFE