Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η Οθωμανική Αυτοκρατορία – Ο ελλαδικός χώρος [The Ottoman Empire and the Greek Lands]
ISBN: 978-960-214-793-1