Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Οθωμανικές πηγές για τον Κρητικό Πόλεμο: μια επισκόπηση [Ottoman Sources on the Cretan War]