Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Μια ξεχασμένη ιστορία: Αφρικανικές κοινότητες στην οθωμανική Ελλάδα και τη Μικρά Ασία [A Forgotten Tale: African Communities in the Ottoman Greek Lands and Asia Minor]