Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Διερευνώντας τη Θεσσαλική γαιοκτησία 1881-1900