Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ραγιάδες και Φράγκοι στην Πύλη του σουλτάνου: Η κοινωνία της Ανδρου το 1564 και η οθωμανική κεντρική διοίκηση