Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Οθωμανικές πηγές για τη νεότερη ιστορία της Λευκάδας

Οθωμανικές πηγές για τη νεότερη ιστορία της Λευκάδας

Στόχος του προγράμματος είναι η μελέτη της πολιτικής-διοικητικής κατάστασης και της οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας της Λευκάδας (Αγίας Μαύρας) κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας (1479-1684).

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ηλίας Κολοβός

Συνεργάτες: Μαρίνος Σαρηγιάννης, ερευνητής ΙΜΣ, Χρήστος Κυριακόπουλος, ΠΜΣ Τουρκολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (σε συνεργασία με το ΙΜΣ/ΙΤΕ), Asparuh Velkov (Ακαδημία Επιστημών Βουλγαρίας), Ali Yaycıoğlu (Fairfield University)

Φορέας Χρηματοδότησης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας (με βάση προγραμματική σύμβαση που υπογράφηκε με το ΙΜΣ/ΙΤΕ)
 

Στόχος του προγράμματος είναι η μελέτη της πολιτικής-διοικητικής κατάστασης και της οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας της Λευκάδας (Αγίας Μαύρας) κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας (1479-1684), με βάση τη μελέτη των οθωμανικών πηγών που συγκεντρώθηκαν για το σκοπό αυτό από:

α) το Οθωμανικό Αρχείο της Πρωθυπουργίας (Başbakanlık Osmanlı Arşivi) στην Κωνσταντινούπολη
β) το Αρχείο Τίτλων και Κτηματολογίου (Tapu Kadastro) στην Άγκυρα
γ) την Βιβλιοθήκη Κύριλλος και Μεθόδιος στη Σόφια
δ) τα Αρχεία Νομού Λευκάδας των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

Στόχος του προγράμματος είναι η γενικότερη συμβολή στην έρευνα για την ιστορία των νησιωτικών κοινωνιών κατά τους αιώνες της οθωμανικής κυριαρχίας. Το κύριο προϊόν του προγράμματος έχει δημοσιευτεί σε μορφή βιβλίου, με εισαγωγή και μεταφράσεις των οθωμανικών πηγών στα ελληνικά.


Προϊόντα του προγράμματος

  • Η. Κολοβός, «Οθωμανικές πηγές για τη νεότερη ιστορία της Λευκάδας. Πρόδρομη παρουσίαση», Θ. Π. Κατωπόδης και Τ. Ε. Σκλαβενίτης (επιμ.), Δρόμοι και παράδρομοι της τοπικής ιστορίας. Πρακτικά ΙΕ΄ Συμποσίου Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, Λευκάδα 18-20 Αυγούστου 2010, Αθήνα: Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών 2011, σελ. 23-48. 
  • Σπύρος Ι. Ασδραχάς – Ηλίας Κολοβός, «Δεδομένα και προβλήματα της δημογραφίας της Λευκάδας στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας», Θ. Π. Κατωπόδης και Τ. Ε. Σκλαβενίτης (επιμ.), Δρόμοι και παράδρομοι της τοπικής ιστορίας. Πρακτικά ΙΕ΄ Συμποσίου Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, Λευκάδα 18-20 Αυγούστου 2010, Αθήνα: Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών 2011, σελ. 67-89.
  • Μαρίνος Σαρηγιάννης, «Οθωμανοί κουρσάροι στη Λευκάδα: με αφορμή ένα χωρίο του Εβλιγιά Τσελεμπή», Θ. Π. Κατωπόδης και Τ. Ε. Σκλαβενίτης (επιμ.), Δρόμοι και παράδρομοι της τοπικής ιστορίας. Πρακτικά ΙΕ΄ Συμποσίου Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, Λευκάδα 18-20 Αυγούστου 2010, Αθήνα: Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών 2011, σελ. 49-65.
  • Ηλίας Κολοβός (επιμ.), Οθωμανικές πηγές για τη νεώτερη ιστορία της Λευκάδας, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2013.

Ερευνητική Ομάδα

Μαρίνος Σαρηγιάννης

Μαρίνος Σαρηγιάννης

Ερευνητής Α, Συντονιστής του Τομέα Οθωμανικής Ιστορίας
Curriculum vitae
Ηλίας Κολοβός

Ηλίας Κολοβός

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Curriculum vitae
Χρήστος Κυριακόπουλος

Χρήστος Κυριακόπουλος

Υποψήφιος διδάκτωρ
AEGREGIS

Σχετικές Δημοσιεύσεις