Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Μαύρη Θάλασσα και πόλεις λιμάνια από τον 18ο έως τον 20ό αιώνα. Ανάπτυξη, σύγκλιση και διασυνδέσεις με την παγκόσμια οικονομία

Μαύρη Θάλασσα και πόλεις λιμάνια από τον 18ο έως τον 20ό αιώνα. Ανάπτυξη, σύγκλιση και διασυνδέσεις με την παγκόσμια οικονομία

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ιστορικών ναυτιλιακών στατιστικών καθώς και στατιστικών εισαγωγών και εξαγωγών σιτηρών για όλα τα υπό εξέταση λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας.

«ΘΑΛΗΣ», Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) που αποτελεί ένα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (2012-2015).

Στο μεγάλο αυτό ερευνητικό πρόγραμμα που διενεργήθηκε στα πλαίσια της πράξης «Θαλής», με συντονισμό του Ιονίου Πανεπιστημίου (καθ. Τζελίνα Χαρλαύτη) και τη συμμετοχή πολλών ιδρυμάτων και πάνω από 90 μελετητών από όλες τις χώρες που βρέχονται από τον Εύξεινο Πόντο, ο Α. Λυμπεράτος ήταν μέλος της Κύριας Ερευνητικής Ομάδας του προγράμματος, υπεύθυνος για την οργάνωση της έρευνας για τις πόλεις-λιμάνια της Νοτιοδυτικής (βουλγαρικής) ακτής της Μαύρης Θάλασσας (Βάρνα, Μπουργκάς, Μπαλτσίκ)

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ανδρέας Λυμπεράτος
Ερευνητική ομάδα: Ελένη Ζέρβα (μεταπτυχιακή φοιτήτρια)


Προϊόντα του προγράμματος

 • Βάσεις δεδομένων με δημογραφικά δεδομένα για τους Έλληνες της Βάρνας
  • Α. Βάση Δεδομένων Ενοριακών Καταλόγων Βάρνας (1887-1905)
  • Β. Βάση Δεδομένων Αποθανόντων Μελών Ελληνικής Κοινότητος Βάρνης (1902-1923).


Δημοσιεύσεις

 • C. Ardeleanu & A. Lyberatos (eds.), Port Cities of the Western Black Sea Coast & the Danube. Economic and Social Development in the Long 19th Century, e-book, Thales Black Sea Project, 2016      https://books.blacksea.gr/en/15/
 • Α. Lyberatos, “Varna’s bourgeoisie(s) from Empire to Nation State (1840-1920)” in: Idem & C. Ardeleanu (eds.), Port Cities of the Western Black Sea Coast…, op.cit., p.190-211
 • Α. Λυμπεράτος, Λήμματα για τις ελληνικές κοινότητες Βάρνας και Μπουργκάς για τον ιστότοπο του Black Sea Project, https://blacksea.gr/
 • Α. Λυμπεράτος, «Οι Έλληνες της Βάρνας: όψεις πολιτικής και κοινωνικής δημογραφίας», Τα Ιστορικά, 63 (Απρίλιος 2016), σ. 69-106
 • A. Lyberatos, “The Usury Cases of the Black Sea Region: State Legitimation and Bourgeois Rule of Law in 19th century Dobrudzha”, Εtudes Balkaniques, XLIX, iss. 3-4 (2013), 59-94.
   

Ερευνητική Ομάδα

Ανδρέας Λυμπεράτος

Ανδρέας Λυμπεράτος

Επίκουρος Καθηγητής Νεότερης Κοινωνικής και Οικονομικής Ιστορίας των Βαλκανικών Χωρών
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Curriculum vitae